گیاهان ضد دیابت (ANTIDIABETICA)

از این گیاهان به عنوان کمک درمانی در درمان دیابت (که به معنی تولید کم انسولین در لوزالمعده است) استفاده می گردد. انسولین های گیاهی (گلوکوکنین ها) که موثرترین صورت آن ها به شکل عصاره های اسیدی است، در گیاهانی نظیر: گشنیز،گزنه ،بوقناق،صبرزرد، لوبیا، مورد صحرایی و گیاه بابا آدم وجود دارند.