گیاهان ضد سرفه (ANTITUSSICA)

این ها در واقع گیاهان خلط آور آرام کننده ی سرفه هستند. در اکثر موارد از آن ها به صورت مخلوط (جوشانده برای سینه درد) استفاده می کنند.

از میان گیاهان ساده نیز می توان از خطمی، پنیرک، گیاه سعال یا پای خر، بارهنگ، به دانه و شیرین بیان ،زوفا ،آویشن سپستان نام برد.

(گل های گیاه سعال یا پای خر در اوایل بهار شکفته می شوند و برگ های آن برای تهیه ی جوشانده همراه با دیگر گیاهان ضد سرفه به کار می رود.)