گیاهان مدر (DIURETIQUE)

این گیاهان ترشح ادرار را زیاد می کنند و برای ناراحتی های مجاری مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها ضمن این که مدر هستند کمی هم حالت ضدعفونی کننده دارند. از آن ها می توان در مواردی از قبیل ناراحتی های کلیوی سبک، سنگ کوچک یا شن ادراری استفاده کرد. در صورتی که ناراحتی کلیوی مهم، ناراحتی های قلبی، ورم قلبی، یا سیروز کبدی وجود داشته باشد این داروها مناسب نیستند و باید به پزشک مراجعه شود.

گیاهان دارویی از قبیل: گل آقطی سیاه، انگورروباه، سروکوهی، مورد، پرسیاوش، هوفاریقون، اونونیس، ریشه ی جعفری.

گیاهان غیر دارویی: بادآور، لوبیا را می توان نام برد.

خزه(که در صورت عفونت مجاری ادرار بسیار مفید است)، کیسه کشیش، برگ های درخت غان(حتی به صورت حمام)، برگ توت فرنگی، ریشه بابا آدم، آسپرول معطر، گزنه، ریشه ی انجدان رومی، دم شیر.

(بوسرول یا شمش بری از زمان قدیم به عنوان گیاه دارویی شناخته شده و از برگ های آن برای درمان ناراحتی مجاری ادرار استفاده می گردد.)