گیاهان مسهل صفرا (CHOLAGOAG)

این مواد کار تولید صفرا در سلول های کبدی و همچنین کار دفع آن از طریق مجراهای صفراوی را تسهیل می کنند. در درمان ورم کیسه و مجراهای صفراوی و حتی علیه سنگ ریزه های کوچک کیسه صفرا در کنار داروی موثر پر قدرت از داروهای گیاهی نیز استفاده می شود که محتوی اسانس های طبیعی ضد تشنج مجراهای صفراوی و ضد عفونی کننده های سبک و ضد تورم هم هستند.

از میان داروهای گیاهی می توان از: برگ بولدو، گل خلد، کنگر کوهی، زنجبیل سامی، گیاه نوروزی، فراسیئن سفید و ریوند نام برد.

و از میان گیاهان غیر طبی از: مامیران، گل قاصد، پوست درختچه ی زرشک، آویشن معمولی و بومادران نام می بریم.

(ریوند پنجه ای که گیاه بومی چین است ساقه ی زیرزمینی دارویی دارد که خصوصا در درمان بیماری صفراوی (به صورت جوشانده) و به صورت ترکیبی در قرص های هضم کننده غذا به کار می رود.)