گیاهان معرق (SUDORIFIQUE)

گیاهانی که عمل تعرق را آسان تر می نمایند عبارتند از: گل ماهور، آقطی سیاه، بابونه، زیرفون، شاه تره، پتازیت، برگ انگور فرنگی، ریش بز، تره تیزک، ریشه بابا آدم، بید گیاه، بنفشه ی وحشی.