گیاهان ملین و مسهل (LAXANTIA)

مسهل ها کار تخلیه روده را تسریع می نمایند. پوست نربرون، دانه و برگ های سنا، ریشه ی شیرین بیان، ریشه ریوند از این دسته هستند.

گیاهانی نظیر میوه و شاخه ی برگ دار مرو بیابانی، گل بنفشه ی صحرایی، بومادران، فاشراسفید، نیلوفر و کتان از گروه غیر طبی این دسته هستند.